Электрооборудование
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 (3 Голосов)

ТРАНСФОРМАТОРИ

Для силових трифазних трансформаторів можна вважати, що image013_54 Розрахунок трансформатора практично дорівнює потужності вторинних обмоток image014_51 Розрахунок трансформатора , оскільки номінальне значення ККД близьке до одиниці. Тому номінальні (лінійні) первинні і вторинні струми трансформатора слід визначати з цих співвідношень. Значення фазних струмів і напруг знаходять на основі відомих з курсу ТОЄ співвідношень між лінійними і фазними величинами в трифазній системі при схемах з’єднання обмоток трансформатора Y/∆ .

Величину струму холостого ходу визначають із співвідношення:

image015_47 Розрахунок трансформатора

Для визначення параметрів схеми заміщення трансформатора спочатку знаходять фазну напругу короткого замикання Uкф, а також величину повного , активного та індуктивного Хк опорів короткого замикання з таких залежностей:

image016_47 Розрахунок трансформатора; image017_43 Розрахунок трансформатора;

image018_44 Розрахунок трансформатора; image019_42 Розрахунок трансформатора.

Оскільки Rк = R1 + і Xк = X1 + , то опори обмоток трансформатора можна визначити на основі припущення, що image022_35 Розрахунок трансформатора і image023_31 Розрахунок трансформатора, тобто image024_25 Розрахунок трансформатора і image025_27 Розрахунок трансформатора, Ом.

Дійсні значення опорів вторинної обмотки трансформатора R2 i X2 визначають, виходячи з приведених значень image020_41 Розрахунок трансформатора і image021_37 Розрахунок трансформатора на основі співвідношень:

image026_28 Розрахунок трансформатора, Ом .

Значення величини повного Z0, активного r0 та індуктивного опорів вітки намаг­нічу­вання для схеми заміщення трансформатора визначається за формулами:

image028_25 Розрахунок трансформатора image029_25 Розрахунок трансформатора image030_21 Розрахунок трансформатора

Оптимальний коефіцієнт навантаження трансформатора за струмом, що відпові­дає максимальному ККД, визначається за співвідношенням:

image031_22 Розрахунок трансформатора

Величину ККД трансформатора ηі при заданому навантаженні за струмом image032_22 Розрахунок трансформатора знаходять методом окремих втрат за формулою:

image033_23 Розрахунок трансформатора.

Для побудови залежності η = F(β) При U1 =Const і Cosφ2 = Const У цей вираз послі­довно підставляють значення βі = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 та βопт і знаходять відповідні їм значення ηі. За одержаними даними будують графік (рис 1).

Залежність ККД трансформатора від навантаження

Рис.1 – Залежність ККД трансформатора від навантаження.

Для побудови зовнішньої характеристики трансформатора U2і = f ( β ) при U1 = const знаходять вторинну напругу U2 При вказаних вище значеннях βі, тобто U2і = U2н% - ∆Uі%. На основі одержаних даних будують графік (Рис.2, лінія 2):

image035_18 Розрахунок трансформатора

Рис.2 – Залежність втрати напруги ∆U% (1) і вторинної напруги U2% (2) від навантаження трансформатора.

Спрощену векторну діаграму трансформатора будують таким чином: на відведе­ному місці будують горизонтально вектор номінального вторинного струму І2н в довільному масштабі. (Рис.3)

Спрощена векторна діаграма трансформатора

 

Рис.3 – Спрощена векторна діаграма трансформатора.

Під кутом φ2 = Arccos φ2 в бік випередження струму І2н проводять вектор вторинної номінальної напруги U2н завдовжки 100 мм (відрізок ОА ). З кінця вектора U2н паралельно вектору image037_16 Розрахунок трансформатора будують вектор image038_15 Розрахунок трансформатора, який за модулем дорівнює image039_13 Розрахунок трансформатора(відрізок АВ). Від точки В перпендикулярно вектору І2н відкладають вектор Uкр, що за модулем дорівнює Uкр%, і одержують точку С. З’єднавши точки А і С, отримають прямокутний трикутник короткого замикання трансформатора. Відрізок ОС характеризує величину підведеної до трансформатора напруги U1н.

На паралельну роботу трансформатори можна вмикати коли виконуються вимоги:

а) рівність коефіцієнтів трансформації:

K% = ≤ 0,5% ,

де k = image041_14 Розрахунок трансформатора;

б) рівність напруг короткого замикання:

image042_12 Розрахунок трансформатора

де Uк. ср = image043_12 Розрахунок трансформатора

в) трансформатори належать до однієї групи з’єднання обмоток;

Відношення номінальних потужностей трансформаторів повинне не переви­щу­вати 3:1.

Завантаження кожного трансформатора визначається за формулами:

image044_12 Розрахунок трансформатора image045_10 Розрахунок трансформатораimage046_11 Розрахунок трансформатора

В умовах паралельної роботи трансформаторів навантаження кожного з них не повинне перевищувати номінального. Тому необхідно зменшити зовнішнє навантаження таким чином, щоб навантаження перевантаженого трансформатора зменшити до номінального значення. При цьому пропорційно зменшиться також навантаження недовантаженого трансформатора.

Сумарне допустиме навантаження паралельно працюючих трансформаторів визначається за формулою:

Σimage047_11 Розрахунок трансформатора КВА,

де Sперев – реальне навантаження перевантаженого трансформатора, кВА;

Sн. перев – номінальна потужність перевантаженого трансформатора, кВА.

При такому сумарному допустимому навантаженні недовантажений трансфор­матор буде мати навантаження нижче номінального значення:

Sнедов = ΣSдоп – Sн. перев, кВА.

Таким чином, в умовах паралельної роботи трансформаторів з неоднаковими напругами короткого замикання трансформатор з більшою напругою короткого замикання не буде повністю використовуватись за потужністю.

Розрахунок трансформатора - 3.7 out of 5 based on 3 votes