Методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Методичні рекомендації щодо організації самостійної практичної роботи з дисципліни „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”

Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам ІV курсу спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» при самостійному вивченні окремих тем дисципліни. Для кращого засвоєння матеріалу кожної теми надано приклади розрахунку задач. Після кожної теми запропоновані питання для самоперевірки з метою закріплення і осмислення вивченого матеріалу.

Зміст

Загальні вказівки…………………………………………………………………4

Тематичний план самостійної роботи…………………………………………..5

Практична самостійна робота №1 Визначення зведених витрат на теплову енергію……….6

Практична самостійна робота №2 Розрахунок основних

Геометричних розмірів зварювального трансформатора…………………..….9

Практична самостійна робота №3 Вибір електроводонагрівальної установки….13

Практична самостійна робота №4 Визначення

Теплопродуктивності котельноЇ…………………………….…………………..15

Практична самостійна робота №5 Визначення інтенсивності активного вентилювання  овочесховища..18

Додатки…………………………………………………………………………...23

Загальні вказівки

Вивчення дисципліни „Електротехнологія” надає студентам знання про вибір і застосування електротехнологічних установок в сільському господарстві.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні Знати:

- Принципи перетворення електричної енергії в теплову;

- Способи електронагріву і їх раціональне застосування в сільськогосподарському виробництві;

- технологічні властивості електричного струму, електричних і магнітних полів, інших проявів електрики з метою їх використання для інтенсифікації технологічних процесів, підвищення виходу і зниження собівартості сільськогосподарської продукції;

- будову, принцип дії, методики розрахунку і вибору електротехнологічних установок і пристроїв;

- перспективні напрямки використання методів електротехнології в технологічних процесах.

Уміти:

- виконувати інженерні розрахунки й вибирати електротехнологічні установки і пристрої, задавати їм необхідний режим роботи, визначати і усувати несправності;

- розробляти і складати електричні схеми керування електротехнічними установками;

- здійснювати техніко-економічне обґрунтування застосування методів електротехнології в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва.

Навчальний матеріал слід вивчати послідовно:

1.  Ознайомитись з змістом програми, практичними роботами та методичними вказівками.

2.  Опрацьовувати програмний матеріал за рекомендованою літературою слід у послідовності, поданій у навчальних завданнях, а вирішення практичних завдань – в послідовності, наданій в інструкційній карті.

3.  За допомогою контрольних питань перевірити свої знання з опрацьованої теми дисципліни.

Вивчення дисципліни „Електротехнологія” проводиться на ІV курсі навчання і передбачає лекційні заняття та самостійну роботу студентів. На самостійну роботу студентів відводиться робочими навчальними програмами 70 годин, з них на опрацювання практичного матеріалу 10 годин.

Завдання самостійної роботи студентів:

1.  Навчити студентів самостійно працювати над літературою.

2.  Прививати навики щоденної самостійної роботи в отриманні навиків.

3.  Вміти застосовувати формули для вирішення практичних завдань.

Тематичний план самостійної практичної роботи студентів з дисципліни „Електротехнологія”

Тема

Кількість годин

Форма контролю

Література

1

2

3

4

1. Визначення зведених

Витрат на теплову енергію

2

Перевірка розрахунків.

Усне опитування.

Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок. Кудрявцев И. Ф., Калинин Л. А., Карасенко В. А. М.: Агропромиздат, 1988

2. Розрахунок основних

Геометричних розмірів зварювального трансформатора

2

Перевірка розрахунків.

Усне опитування.

Електротехнологія. Кащенко П. С. Навчально-методичний посібник із контрольними завданнями. – Немішаєве, 2007

3. Вибір електроводонагрівальної установки

2

Перевірка розрахунків.

Усне опитування.

1. Електротехнологія. Кащенко П. С. Навчально-методичний посібник із контрольними завданнями. – Немішаєве, 2007

4. Визначення

Теплопродуктивності котельної

2

Перевірка розрахунків.

Усне опитування.

1.Захаров А. А. Применение тепла в сельском хозяйстве. М., «Колос», 1974

5. Визначення інтенсивності активного вентилювання овочесховища

2

Перевірка розрахунків.

Усне опитування.

1.Захаров А. А. Применение тепла в сельском хозяйстве. М., «Колос», 1974

Практична самостійна робота № 1

ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНИХ ВИТРАТ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ

Мета: Засвоєння студентами методики визначення зведених витрат на теплову енергію

Література

1.  Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок. Кудрявцев И. Ф., Калинин Л. А., Карасенко В. А. М.: Агропромиздат, 1988 с. 288 – 289

Програма роботи

1. Ознайомлення з завданням, порядком виконання роботи, наданим в інструкційній карті.

2. Вибір власного завдання згідно варіанту, виданого викладачем.

3. Ознайомлення з методикою вирішення завдання.

4. Ознайомлення з прикладом вирішення завдання.

5. Вирішення власного завдання.

6. Запис висновку.

7. Усні відповіді на контрольні питання.

Умова задачі

Існує два варіанти теплопостачання корівника на 400 голів з споживанням теплової енергії Q ГДж в рік:

А) від паливної котельної, яка працює на бурому вугіллі, зведені витрати на теплову енергію складають 75 грн;

Б) за допомогою електронагрівальних установок.

Методика розрахунку витрат на теплову енергію

Варіанти задач

Номер варіанта

Q ,

КВт

Коб ,

Грн

П,

Грн./рік

З ,

грн

Г ,

Г

1

2700

12000

70

1800

2000

2

2750

11000

72

1850

2110

3

2800

11500

74

1900

2120

4

2900

12500

76

1950

2130

5

3000

13500

78

2000

2140

6

2600

10500

80

2100

2150

7

2650

10000

82

1700

2160

8

2500

13000

84

1750

2170

9

2550

11550

86

1780

2180

10

2850

12550

90

1820

2190

Контрольні питання

1.  Як визначити річні витрати електроенергії?

2.  Як визначити вартість монтажу обладнання?

3.  Як визначити витрати на зберігання й транспортування обладнання?

Практична самостійна робота № 2

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Мета: Засвоєння студентами методики розрахунку основних геометричних розмірів зварювального трансформатора

Література

1.  Електротехнологія. Кащенко П. С. Навчально-методичний посібник із контрольними завданнями. – Немішаєве, 2007 с. 54 – 57

Програма роботи

1. Ознайомлення з завданням, порядком виконання роботи, наданим в інструкційній карті.

2. Вибір власного завдання згідно варіанту, виданого викладачем.

3. Ознайомлення з методикою вирішення завдання.

4. Ознайомлення з прикладом вирішення завдання.

5. Вирішення власного завдання.

6. Запис висновку.

7. Усні відповіді на контрольні питання.

Умова задачі

Визначити основні геометричні розміри зварювального трансформатора з рухомим обмотками на заданий струм І2 ном Для ручного дугового зварювання. Вихідні дані: номінальний зварювальний струм І2 ном , тривалість навантаження ПН, первинна напруга U1, напруга холостого ходу в діапазоні великих струмів U2хх , зварювальний струм в діапазоні великих струмів І22.

Методика розрахунку основних геометричних розмірів зварювального трансформатора

 

Варіанти задач

Номер варіанта

І2 ном

ПН, %

U1

U2хх

І22

1

160

70

220

64

175

2

250

60

380

64

300

3

315

80

220

64

360

4

315

60

380

56

350

5

250

70

380

40

260

6

160

60

380

64

175

7

250

70

220

64

300

8

315

70

380

64

360

9

315

70

220

56

350

10

250

60

220

40

260

Контрольні питання

1.  Як визначається кількість витків первинної і вторинної обмотки зварювального трансформатора?

2.  Як визначити номінальний струм первинної обмотки зварювального трансформатора?

3.  Як визначити необхідний переріз магнітопроводу зварювального трансформатора?

Практична самостійна робота № 3

ВИБІР ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Мета: Засвоєння студентами методики вибору

електроводонагрівальної установки для циркуляційної системи

автопоїння

Література

1.  Електротехнологія. Кащенко П. С. Навчально-методичний посібник із контрольними завданнями. – Немішаєве, 2007 с. 97 - 98

Програма роботи

1. Ознайомлення з завданням, порядком виконання роботи, наданим в інструкційній карті.

2. Вибір власного завдання згідно варіанту, виданого викладачем.

3. Ознайомлення з методикою вирішення завдання.

4. Ознайомлення з прикладом вирішення завдання.

5. Вирішення власного завдання.

6. Запис висновку.

7. Усні відповіді на контрольні питання.

Умова задачі

Вибрати електроводонагрівальну установку для циркуляційної системи автопоїння в заданому тваринницькому приміщенні на N голів. Температура холодної води θхол.

Методика розрахунку електроводонагрівальної установки

 

Варіанти задач

Номер варіанта

Вид тварин

N, шт

θхол, ºС

θгар, С

1

Бики

100

6

9

2

Телята

50

7

12

3

Свиноматки з приплодом

60

5

15

4

Свиноматки холості

100

4

10

5

Свині на відгодівлі

150

3

10

6

Корови дійні

80

2

10

7

Нетелі

70

3

12

8

Свиноматки з приплодом

100

2

14

9

Свиноматки холості

200

4

12

10

Свині на відгодівлі

250

5

12

Контрольні питання

1.  Яким чином вибирається водонагрівач для циркуляційної системи автопоїння?

Практична самостійна робота № 4

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОДУКТИВНОСТІ КОТЕЛЬНОЇ

Мета: Засвоєння студентами методики визначення теплопродуктивності котельної

Література

1.  Захаров А. А. Применение тепла в сельском хозяйстве. М., «Колос», 1974 с. 214 – 215

Програма роботи

1. Ознайомлення з завданням, порядком виконання роботи, наданим в інструкційній карті.

2. Вибір власного завдання згідно варіанту, виданого викладачем.

3. Ознайомлення з методикою вирішення завдання.

4. Ознайомлення з прикладом вирішення завдання.

5. Вирішення власного завдання.

6. Запис висновку.

7. Усні відповіді на контрольні питання.

Умова задачі

Визначити теплопродуктивність котельної для автогаража з вантажівками кількістю NВ та автівками кількістю NА та розташованого в кліматичній зоні з розрахунковою опалювальною температурою

повітря Тн , К та розрахунковою вентиляційною зимовою температурою

Тн. в , К.

Методика розрахунку теплопродуктивності котельної

Варіанти задач

Номер варіанта

NВ , шт

NА , шт

Тн , К

Тн. в , К

1

5

2

252

263

2

4

2

252

265

3

6

3

251

264

4

7

4

256

265

5

8

4

251

267

6

4

3

254

266

7

6

2

257

267

8

2

3

262

271

9

3

3

254

269

10

3

4

248

262

Контрольні питання

1. Як визначити витрати тепла на опалення?

2. Як визначити витрати тепла на вентиляцію?

Практична самостійна робота № 5

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ОВОЧЕСХОВИЩА

Мета: Засвоєння студентами методики розрахунку інтенсивності

вентилювання овочесховища

Література

1.  Захаров А. А. Применение тепла в сельском хозяйстве. М., «Анропромиздат», 1986 с. 243 – 244

Програма роботи

1.  Ознайомлення з завданням, порядком виконання роботи, наданим в інструкційній карті.

2.  Вибір власного завдання згідно варіанту, виданого викладачем.

3.  Ознайомлення з методикою вирішення завдання.

4.  Ознайомлення з прикладом вирішення завдання.

5.  Вирішення власного завдання.

6.  Запис висновку.

7.  Усні відповіді на контрольні питання.

Умова задачі

Визначити необхідну інтенсивність активного вентилювання для овочесховища місткістю М з навальним зберіганням продукції, якщо за першу фазу охолодження тривалістю τФ , необхідно знизити температуру продукції з T1 ,°С до T2 ,°С. Внутрішні розміри сховища : довжина L , ширина B , висота до виступаючих частин поверхні Н . Середня температура зовнішнього повітря за дану фазу охолодження TН. ф . Середня температура приточного повітря з урахуванням підігріву у вентиляторі та Повітряводах TП .

Методика розрахунку інтенсивності активного вентилювання овочесховища

Варіанти задач

№ варіанта

Продукт зберігання

τФ,

г

T1, °С

T2, °С

Н,

М

L,

М

B,

м

М,

Т

TН. ф, °С

TП , °С

1

Яблука

192

15

4

6,8

50

20

1000

2

3

2

Морква

216

12

2

3,8

48

16

1500

3

1

3

Капуста

168

9

2

4

45

15

500

2

1

4

Буряк

240

17

3

5,5

55

18

2000

3

2

5

Картопля

264

17

6

4,5

52

22

1700

2

4

6

Яблука

264

15

5

7,5

48

15

1500

3

3

7

Морква

168

10

3

4

50

22

2000

2

2

8

Капуста

240

8

3

3,5

52

18

1700

3

2

9

Буряк

216

8

2

4,8

45

16

500

2

1

10

Картопля

192

10

5

5

55

20

1000

3

4

Контрольні питання

1.  Які установки використовують для підтримання оптимального мікроклімату в сховищах?

2.  Перелічіть основні параметри мікроклімату в овоче – і фруктосховищах.

Додаток 1

Норми споживання води

Тварини

Норми споживання на одну голову води для напування, дм3/доб

Корови дійні

65

Бики

40

Телята

10-25

Свиноматки з приплодом

20

Свиноматки холості

12

Свині на відгодівлі

6

Нетелі

40

Додаток 2

Технічна характеристика проточних водонагрівачів

Показники

ЭПВ-2А

ВЭП-600

САЗС-400/90-И1

САЗС-800/90-И1

ЭВ-Ф-15А

Місткість баку, л

12

600

400

800

12

Потужність нагрівних елементів, кВт

10,5

10

12

18

15

Максимальна температура води на виході, °С

90

90

95

95

75

Потужність електродвигуна циркуляційного насоса, кВт

-

0,37

0,37

0,37

-

Надлишковий тиск води у водонагрівачу, МПа

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Коефіцієнт корисної дії

90

90

96

96

91

Додаток 3

Продукт

Масова теплоємність, с, кДж/(кг·°)

Питома теплота дихання при 0°С, q0, Вт

Температурний коефіцієнт швидкості дихання, b, 1/°С

Яблука

3,77

12,1

0,0932

Морква

3,73

13,5

0,1319

Капуста

4,1

14,5

0,0778

Буряк

3,83

19,5

0,0717

Картопля

3,56

10,0

0,0617

Додаток 4

Вид продукції

Максимальна висота штабелю, h, м

Коефіцієнт використання висоти сховища, ξв. в

Яблука

6,0

0,934

Морква

2,8

0,778

Капуста

2,8

0,778

Буряк

4,0

0,834

Картопля

4,0

0,834

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної практичної роботи з дисципліни „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ” - 4.0 out of 5 based on 1 vote