Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.43 (7 Голосов)

Загальні відомості механізму керування трактором

Mexaнізм керування призначений для змін руху колicного трактора шляхом повороту напрямних колic або напiврам (рис. 21.15.1). Складається iз рульового керування i гальм.

Рульове керування повинно бути легким i зручним, забезпечувати правильну кiнематику повороту i безпеку руху, а поворот колic здiйснюватись так, щоб їхне кочення не викликало проковзування.

Гальма призначенi для своєчасної зупинки трактора, зниження швидкостi руху, утримання трактора в нерухомому стані, в тому числi i на схилах, та зменшення paдiyca повороту трактора.

Надiйнi гальмовi якостi трактора мають велике значення також для безпеки руху i високих експлуатацiйних показникiв.

Рульове керування колісних тракторів

 

Рульове керування колісних тракторів

Рульове керування колicних тракторів складається з рульового механизму i рульового привода.

Рульовий механiзм передає зусилля вiд водiя до рульового привода i збiльшує його, полегшуючи цим поворот рульового колеса.

Рульовий привод призначений для передачi зусилля вiд рульового механизму до цапф напрямних колiс.

Рульова трапецiя утворюється передньою вicсю, поперечними рульовими тягами та рульовими важелями лiвої та правої цапф. Трапецiя забезпечує поворот цапф напрямних колic на piзнi кути, чим створюються умови кочення колic без проковзування. Внутрiшнє колесо повертається на бiльший кут, оскiльки розмiщене на меншому радiусi вiд центру повороту i проходить менший шлях, а зовнiшнє колесо, розмiщене далi вiд центру повороту i проходить бiльший шлях, повертаться на менший кут.

Рульовий привод складається з деталей, якi з'єднують сошку з поворотними цапфами. Конструкцiя рульового привода виконана так, щоб при поворотi рух Bcix колic трактора здiйснювався без бiчного ковзання, що забезпечує зручнicть ксрування та мiнiмальне спрацювання шин. Розрiзняють кiлька типiв рульового механизму: черв'як - ролик; черв'як - сектор; гвинт - гайка.

Рульовий механiзм черв'як - ролик використовують на колicних тракторах малого класу, якi мають механiчне пiдсилення рульового управлiння (рис. 21.16.1).

Дiє цей механізм так. при обертаннi рульового колеса 1, наприклад, вправо черв'як 12 через ролик 11 повертає сошку 9. Нижнiй її кiнець вiдходить назад i тягне за собою поздовжню рульову тягу 8, яка через важелi 2,4 тяги 3 i 5 повертає цапфи 7, а разом 3 ними i напрямні колеса вправо.

Якщо рульове колесо обертати влiво, то напрямнi колеса будуть повертатися проти стрiлки годинника i трактор буде виконувати лiвий поворот.

Рульовий механiзм черв
Гiдропiдсилювач трактора МТЗ-80

 

Для скорочення часу повороту трактора i полегшення роботи тракториста, зменшення зусилля, прикладеного до рульового колеса до 30 Н, колicнi трактори, починаючи з класу 14 (14 кН) облад нуються збiльшувачами рульового керування.

На колicних тракторах типу ЮМЗ-6, МТ3-80 застосовується рульове керувaння типу черв'як - сектор iз гiдравлiчними збiль шувачами.

Будову гiдропiдсилювача тракторів типу МТЗ-80 наведено на рис. 21.16.2.

Гiдропiдсилювач складається злитої чавунної колонки 9, в якiй розмiщуються вci його деталi: черв'як 6, сектор 1, з'єднаний рейкою 10 з поршнем 11, i золотник 2. Сектор жорстко закрiплений на валу 8, на нижньому кiнцi якого насаджено рульову сошку 13, тягами 14 зв'язану з важелями поворотних цапф 7. Порожнина колонки 9 виконує роль масляного бака. У трактора ЮМЗ-6АКЛ масляний бакрозмiщений окремо.

Масло у гiдропiдсилювач подається насосом 12, який дiє через шестернi механiзму розподiлення вiд колiнчастого вала двигуна.

Рульове колесо, за бажанням тракториста, регулюється по виcоті (в межах 120 мм). Для цього необхiдно повернути маховичок 16 проти стрiлки годинника на три-п'ять обертiв, щоб ослабитикрiплення клинового затискача, встановити колесо 15 в потрiбнеположення i закрiпити його, повертаючи маховичок 16 за стрiлкоюгодинника.

Kpiм того, коли тракторист сiдає в кабiну, можна переставити рульове колесо iз положення 1 в положения 11, повертаючи рукоятку 17 уверх до вiдказу, а коли тракторист сяде на мicце, рульове колесо опустити.

Якщо трактор рухається прямолiнiйно, рульове колесо не повертається, масляний насос 12 подає масло з нижньоi частини колонки (масляного бака 9) до золотника 2, а звiдки - знову в бак, на злив.

Коли трактор робить правий поворот на розпушеному грунті, рульове колесо повертається вправо. При цьому черв'як 6, упираючись в зубцi сектора 1, зсуває золотник вперед на 1,5...2 мм, одночасно стискуючи центруючу пружину 3 повзунiв.

Золотник своiми виступами направляє масло, яке подається насосом, пiд поршень 11 i той рухається вперед. При цьому масло з порожнини над поршнем зливається в бак Рухаючись, поршень через рейку 10 повертає сектор 1 вправо i рульова сошка 13, дiючи на поперечнi рульовi тяги 14, повертає вправо напрямнi колеса.

Поворот триває до тих пiр, поки обертається рульове колесо. Як тiльки обертання припиняється, золотник пiд дiєю стиснутих центруючих пружин повзунiв займає початкове положення i подає масло на злив, як i при прямолiнiйному pyci трактора.

Якщо в гiдросистемi з будь-яких причин тиск масла перевищить норму (8 МПа), пружина 5 стиснеться, вiдкривається запобiжний клапан 4 i надлишок масла повернеться в бак 9.

При поворотi на дорозi з твердим покриттям (фунтова укочена дорога, асфальт та iн.) рульове колесо спрямовується у потрiбний бiк, оскiльки опiр дороги повороту колic малий, а сила, що перемiщує золотник, недостатня для стискання центруючих пружин повзунiв. В результатi золотник не буде рухатись i включати в роботу гiдропiдсилювач, а поворот трактора буде здiйснюватися тiльки зусиллям, прикладеним трактористом до рульового колеса.

Якщо гiдропiдсилювач несправний, то повороти трактора утруднюються.

При погiршеннi умов повороту колiс трактора тиск масла у силовому цилiндрi й нагнiтальнiй магєєiстралi пiдвищується. Внаслiдок цього повзуни з бiльшою силою притискуються до обойми упорних пiдшипникiв золотника, тому для перемiщення його в той чи iнший бiк при поворотi черв'яка потрiбне бiльше зусилля. В результатi збiльшується також зусилля, необхiдне для повороту рульового колеса. Це забезпечує пропорцiйнicть зусилля на рульовому колесi умовам здiйснення повороту трактора, а тракторист «вiдчуває дopoгy».

Щоб кiлькiсть масла у порожнинi цилiндра залишалась без змiн, в кришку гiдропiдсилювача вмонтовано перепускний клапан.

У колicних тракторiв iз шарнiрно-ламкою рамою (рис. 21.16.3) силовi цилiндри 10 i 11 гiдропiдсилювача рульового управлiння виконуються окремо, встановлюються по одному з кожного боку i з'єднуються зобома напiврамами.

При поворотi рульового колеса 3 масло iз золотника гiдропiдсилювача 5 подається в порожнини силових цилiндрiв i вони повертають задню напiвраму 12 вiдносно передньої. Тяга 8 з'єднує сошку 7 рульового механiзму iз задньою напiврамою, забезпечуючи спiввiдношення кутів поворотiв рами i рульового колеса.

image057_5b9cc1166649b25c6ed47d9518462205 Механізм керування трактором

Рульовий механiзм типу гвинт - гайка (рис. 21.16.4) застосовується на колicних тракторах типу Т -40, де гiдравлiчна частина пiдсилювача об'єднана з навicною гiдравлiчною системою i має спiльнi бак i масляний насос.

Масло нагнiтається насосом гiдросистеми через клапан розподiлу потоку до вхiдного отвору пiдсилювача. Якщо водiй не повepтає рульове колесо, поршень - рейка займає нейтральне положення. В цьому випадку масло вiльно проходить по обидва боки поршня через вiдкритi отвори 3 в порожнину зубчастого сектора, а звiдти - в бак гiдросистеми.

Рульовий механiзм типу гвинт - гайка

 

Повертаючи рульове колесо, наприклад, влiво, гвинт 6 гiдропiдсилювача повертають проти стрiлки годиника. Гайки 9, якi утримуються вiд повороту штифтами, перемiщуються вздовж гвинта: лiвапiдходить до поршня впритул, закриваючи зливний канал 3 iз порожнини А, а права - вiдходить. Золотник 7 псремiщується регулювальним гвинтом 8 вправо, збiльшуючи прохiд для масла iз порожнини А i закриваючи доступ масла в задню порожнину Б. В результаті масло, яке нагнiтається насосом, надходить тiльки в передню порожнину А, поршень перемiщується вправо, повертаючи зубчастий сектор вала сошки i переднi колеса трактора влiво. Поршень перемiщується, поки повертається рульове колесо, притискуючи гайку 9 до поршня i перекриваючи зливний отвір 3 з боку порожнини А.

Коли водiй припиняє повертати рульове колесо, гвинт i гайки зупиняються, поршень пiд дiєю масла i пружинних шайб 2 вiдтискується вiд гайки i встановлюється в середне положення. Напрямнi колеса при цьому зберiгають задане положення. Аналогiчно здiйснюється поворот трактора вправо.

На тракторах моделi ЮМЗ-8070 i ЮМЗ-8080 рульове керування гiдрооб'ємне з насосом-дозатором i цилiндром Ц 50, який вмiщений у рульову трапецiю. Рульова колонка цих тракторів регулюється по висоті і куту нахилу, що покращує управління трактором.

Механізм керування трактором - 2.4 out of 5 based on 7 votes