Електрогосподарство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.63 (4 Голосов)

У процесі прокладання та монтажу кабельних ліній експлуатаційна організація повинна здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт.

Кабельні лінії можуть забезпечувати надійну та довговічну роботу тільки при умові виконання технології монтажних робіт та вимог правил технічної експлуатації. Необхідно уважно слідкувати за станом кабельних колекторів, тунелів та шахт. де зосередженна велика кількість кабелів (тут може виникнути пожежа). Температура повітря всередині кабельних побудов не повинна перевищувати температуру повітря назовні більше ніж на 10 С.

На шляхах кабельних ліній напругою до 35 кВ систематично проводять огляди:

- кабелів. що прокладені в землі (не рідше 1 разу на місяць)

- кінцевих муфт(більше 1 кВ-1 раз в 6 місяців; до 1 Кв-1 раз на рік)

- кабельних колодязів (2 рази на рік)

Позачергові огляди проводять в періоди паводків та після дощових злив.

Кабельні лінії 110-220 кВ підлягають огляду: прокладені в землі -2 рази на місяць;

Прокладені в колекторах та тунелях, а, також, кабельні колодязі з муфтами-1 раз на З місяці; підживлюючі пункти, оснащенні сигналізацією тиску масла - 1раз на місяць;без сигналізації-по місцевим інструкціям.

Особливу увагу необхідно приділяти кабелям, прокладеним в районах проходження в місцях електрифікованого транспорту. Не менше 2 раз на протязі першого року експлуатації кабельної лінії необхідно вимірювати рівень потенціалів та блукаючих струмів; при виявленні їх небезпечних величин повинні бути прийняті необхідні заходи.

Велику небезпеку для підземних кабелів являють собою розкопки, що проводяться на шляхах та поблизу них. Експлуатаційна організація повинна виділити наглядача за проведенням розкопок, який контролює чітке виконання вимог викладених в ПТЕ. Щоб своєчасно виявити дефекти ізоляції кабелей та муфт, і тим самим попередити раптовий вихід кабеля із ладу та пошкодження йго струмами КЗ, проводять профілактичні випробування кабельних ліній.

Таблиця 1

Вид випробуваннь

Випробовувальна напруга для лінії з робочою напругою, кВ

Тривалість випробуван ня в кожній фазі

2-1010

20-35

110

220

Після капремонту

61ІН

5Ун

-250

400

5-15

В експлуатації, профвипробування

(5-6)ІІн

(4-5)ІІн

-250

-400

5-15

Випробування кабелів підвищенною напругою виконують звичайно при постійному струмі( при змінному струмі значно збільшується потужність випробуваного пристрою). При цьому змінюють випрямлену напругу ступенями від нуля до величини, що встановлена правилами.(табл. І) На кожній ступені має місце поштовх зарядного струму з наступним різким спадом. що спостерігається по міліамперметру випробовувального апарату. При присутності в кабелі дефектів ізоляції спад струму після поштовху буде сповільненим. Всановлене значення зарядного струму при постійній випробувальній напрузі називається струмом утічки кабельної лінії.

Для своєчасного знаходження небезпечного ступеня осушення при прокладанні кабелів напругою 20-35 кВ з паперовою ізоляцією крутонахиленими шляхами ПТЕ приписують періодично здіюснювати контроль осушення вертикальних ділянок шляхом вимірювання різниці в нагріві окремих точок (яка повинна бути не більше 2-3 С ) або діелектричних втрат зі зняттям кривих для вертикальної ділянки та всієї наступної частини лінії. Для вимірювання різниці в нагріві на кожній вертикальній ділянці на оболонці кабеля встановлюють по 3-4 термоопори. Перевищення показів одного термоопора (по відношенню до іншого) більше ніж на 2-3 С вказує на небезпечне зниження опору ізоляції та необхідність термінової заміни вертикальної ділянки кабелю новим. Діелектричні втрати вертикальних ділянок вимірюють по схемі. вказаній на рис.1

Для знаходження місця пошкодження в кабелі. що відбулося в процесі нормальної експлуатуції або після пробою при профілактичних випробуваннях, існує декілька методів. Практично, найбільш поширеними є імпульсний, метод петлі та індукційний.

Імпульсний метод базується на вимірюванні часу пробігу прямого імпульсу та відбитого. зворотнього. Відстань (м) до місця пошкодження Lх=(Тх/2)v де Тх - час пробігу імпульсу, мкс;v=160 м/мкс - швидкість поширення імпульсу по кабелю. Пристрої імпульсного методу випускають декількох типів:ИКЛ4,ИКЛ-5, Р5-1А, Р5-5.Ці пристрої мають електроннопроменеву трубку, на екрані якої видно проходження імпульса а, також, лінію маштабних позначок часу для відліку відстані (рис.2). Полярність відбитого сигналу показує характер зміни хвильового опору в місці відбиття. При обриванні або проходженні сигналу до кінця лінії хвильовий опір збільшується і викид відображеного сигналу відбувається вгору. Викид вниз означає присутність КЗ чи замикання жили на оболонку. при цьому хвильовий опір зменшується. Відстань до місця пошкодження визначається відліком числа маштабних поділок (2,4,6,8,10, і т. д.) та множенням на ціну кожної поділки (в м).

Метод петлі базується на співставленні опорів цілої та пошкодженної жили кабеля. Виміри проводять за допомогою універсального моста опорів або спеціального кабельного моста (рис. З.а).

Після досягнутого по показам гальванометра рівноваги плечей моста відстань (м) до місця пошкодження Lх=2*l*R1/(R1+R2), де l-довжина всієї ділянки лінії. м; Р1 та Р2-опір плечей моста. Ом.

Індукційний метод базується на пропусканні по кабелю струму звукової частоти та знаходженні в телефоні за допомогою спеціальної рамки-шукача підсиленого звуку в місці пошкодження (рис.3,6) при проходженні з рамкою-шукачем уздовж лініі кабелів.

Випускають пристрої з генераторами звукової частоти типу ИНК-3 на півпровідниках для відкритих кабелей та типу КИ-2М-для кабелів, шо розміщуються під землею.

Схема измерения дизлектрических потерь вертикальних участков кабелей напряжением 20—35 кВ

Рис. 9.1. Схема измерения дизлектрических потерь вертикальних участков кабелей напряжением 20—35 кВ:

/ —зталонный конденсатор; 2 — Трансформатор для испытания; З — измерительный мост Шеринга: 4 — Изолирующий промежуток; 5 — заземляющие хомути, которые при измерении следует снять.

Зкран прибора ИКЛ для определения места повреждения линии импульсным методом

Рис. 9.2. Зкран прибора ИКЛ для определения места повреждения линии импульсным методом:

 

Определение места повреждения в кабеле

Рис. Определение места повреждения в кабеле:

А — методом петли; б— индукционньїм методом; / — перемичка; 2 — жили кабе- ля; 3 — генератор звуковоЙ частоти; 4 — телефонньїе наушники; В — Усилитель звука; 6 — приємная рамка; 7 — место повреждения с переходньїм сопротивле- нием на землю; в — кривая слышимости при прохождении вдоль трассы кабеля с рамкой

Обслуговування кабельних ліній електропередач (ЛЕП) - 4.5 out of 5 based on 4 votes